'Safari'
ᚨ — ᚨ
Frejas rūnas

1 %%HITS%% 1
Lapa pievienota (rediģēta) 2020-12-04 20:14:21 2020-12-04 20:14:21
as -  AS   - ᚨ - Rūnu raksturs AS -
 
(1) ᛗᚨᚾ  
1
 
(1) ᛃᛖᚱᚨ  
1
 
(1) ᛞᚨᚷᚨᛉ  
1
 
(1) ᚺᚨᚷᛚ  
1
 
(1) ᚩᚦᚨᛚᚨ  
1
 
(1) ᚨᛋ  
1
 
(1) ᚾᚨᚢᚦᛁᛉ  
1
 
(1) ᚨᛚᚷᛁᛉ  
1
 
(1) ᛗᚨᚾᚾᚨᛉ  
1
 
(1) ᛞᚨᚷ  
1
 
(1) ᛒᛖᚱᛣᚨᚾᚩ  
1
 
(1) ᚨ  
1
 
(1) ᚲᛖᚾᚨᛉ  
1
 
(1) ᛁᛋᚨ  
1
 
(1) ᚦᚢᚱᛁᛋᚨᛉ  
1
 
(1) ᚳᚨᛚᚳ  
1

Viss ᚨ rūnas

 
(1) ᛗᚨᚾ  
1
 
(1) ᚨᛋ  
1
 
(1) ᚺᚨᚷᛚ  
1
 
(1) ᛟᚦᚨᛚᚨ  
1
 
(1) ᚨᚾᛋᚢᛉ  
1
 
(1) ᛞᚨᚷ  
1
 
(1) ᚺᚨᚷᚨᛚᚨᛉ  
1
 
(1) ᚩᚦᚨᛚᚨ  
1
 
(1) ᛃᛖᚱᚨ  
1
 
(1) ᚨ  
1
 
(1) ᛚᚨᚷᚢ  
1
 
(1) ᛞᚨᚷᚨᛉ  
1
 
(1) ᛚᚨᚷᚢᛉ  
1
 
(1) ᛗᚨᚾᚾᚨᛉ  
1
 
(1) ᛖᚨᚱ  
1
 
(1) ᛒᛖᚱᛣᚨᚾᚩ  
1
 
(1) ᛒᛖᚱᚲᚨᚾᛟ  
1
 
(1) ᛋᛏᚨᚾ  
1
 
(1) ᛁᛋᚨ  
1
 
(1) ᚾᚨᚢᚦᛁᛉ  
1
 
(1) ᚻᚨᚷᚨᛚᚨᛉ  
1
 
(1) ᚷᚨᚱ  
1
 
(1) ᚳᚨᛚᚳ  
1
 
(1) ᚲᛖᚾᚨᛉ  
1


 
(1) ᚾᚨᚢᚦᛁᛉ  
1
 
(1) ᚳᚨᛚᚳ  
1
 
(1) ᛟᚦᚨᛚᚨ  
1
 
(1) ᚨᚾᛋᚢᛉ  
1
 
(1) ᛗᚨᚾᚾᚨᛉ  
1
 
(1) ᚺᚨᚷᚨᛚᚨᛉ  
1
 
(1) ᚱᚨᛁᛞᚺᛟ  
1
 
(1) ᛁᛋᚨ  
1
 
(1) ᛚᚨᚷᚢ  
1
 
(1) ᚨᛚᚷᛁᛉ  
1
 
(1) ᚻᚨᚷᚨᛚᚨᛉ  
1
 
(1) ᛗᚨᚾ  
1

 


Become a Patron!
Russian English
[[Third Quarter]]
Moon day: 22
Moon phase : Third Quarter
Next new moon: 20:35:40, 7 Jan 1970
Next full moon: 12:55:25, 22 Jan 1970
Today is 2020-12-04 20:14:20.
[[Third Quarter]]
Disclaimer-lv

© 2017-2020 attfreya.lv 2020-12-04 20:14:20 (GMT)